HomeLeerlingenRegels & afspraken

Regels & afspraken

Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zonder regels en afspraken. Over allerlei onderwerpen zijn afspraken gemaakt, soms in nauw overleg met ouders en/of leerlingen, vaak ook in samenspraak met de MR.

Leerlingenstatuut

Behalve allerlei formele zaken (de rechten én de plichten voor alle leerlingen) worden in dit leerlingenstatuut ook de afspraken genoemd over het maximaal aantal proefwerken op één dag, hoe snel toetsen moeten zijn nagekeken enzovoort. 

Verder staan er afspraken in over zaken als de mogelijkheid tot het aanplakken van mededelingen en affiches, de organisatie van de leerlingenraad en de regeling rondom klachten i.v.m. discriminatie, (seksuele) intimidatie en privacy-bescherming.

Schoolregels

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol.