Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Wens, idee of klacht

close-up-van-een-persoon-die-een-gloeilamp-en-een-pen-vasthoudt_800x533

Afhandeling van klachten

Betrokkenen bij de school (zoals (ex) leerlingen, ouders/verzorgers/voogden, personeelsleden, vrijwilligers) kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van Bestuur en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn.

Het gaat hier onder meer om klachten ten aanzien van:
• de begeleiding van leerlingen
• onverantwoord pedagogisch handelen
• onjuiste beoordeling van prestaties van leerlingen
• seksuele intimidatie,discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten
• miscommunicatie tussen ouders/verzorgers en school
• verkeerd straffen, schorsen of verwijderen
• gelijke gevallen niet gelijk behandelen
• klachten van ouders/verzorgers of leerlingen over onzorgvuldig handelen
• verkeerde houding aannemen ten opzichte van de ouders/verzorgers
• verkeerde informatie verstrekken aan (gescheiden) ouders/verzorgers
• onvoldoende kwaliteit van onderwijs bieden
• onvoldoende veiligheid op school bieden
• onvoldoende bepalen van beleid
• onvoldoende zorg voor hygiëne
• verkeerde inning van ouderbijdrage
• aanbieden van te weinig onderwijstijd

In de regel zullen klachten binnen de school tussen betrokkenen worden afgedaan. Een klager kan zich bij een klacht ook wenden tot de (externe) vertrouwenspersoon die hem/haar behulpzaam kan zijn bij een mogelijke oplossing van de klacht. Klachten die niet tussen een klager en de direct betrokkene(n) worden opgelost, worden volgens artikel 2.3 van de klachtenregeling voorgelegd aan de teamleider. Als deze eerste behandeling, in de waarneming van de klager, ook niet leidt tot een bevredigende oplossing van de klacht, kan de klager zich wenden tot de schoolleider. De schoolleider neemt dan een beslissing. Daarnaast kan de klager zijn klacht altijd, gedurende de behandeling van de klacht door de school, voorleggen aan de klachtencommissie. De wijze waarop de klachten worden afgehandeld, is vastgelegd in de Klachtenregeling Stichting Carmelcollege. De Klachtenregeling Stichting Carmelcollege ligt op school in de mediatheek ter inzage. Ook kan ze bij de schoolleiding worden opgevraagd.
Het adres van de Klachtencommissie Stichting Carmelcollege is: Postbus 864, 7550 AW Hengelo.

De klachtenregeling sluit een aantal klachten van behandeling uit. Het gaat hier met name om klachten die volgens wet- en regelgeving een eigen rechtsgang kennen, zoals:
Klachten over onregelmatigheden bij eindexamens
Deze klachten kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep.
Onregelmatigheden Eindexamens: De procedure en het adres van de Commissie van Beroep staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting en het Examenreglement die aan het begin van het schooljaar aan examenleerlingen worden uitgereikt.
Rechtspositionele sancties jegens medewerkers
Voor deze beslissingen gelden bepalingen in de vigerende CAO -VO.
Medezeggenschapsconflicten
Deze zijn op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs voorbehouden aan de geschillencommissie WMO.


Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen en medewerkers die ernstige misstanden (dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan) willen melden met betrekking tot de instellingen/scholen van de Stichting Carmelcollege en het bestuursbureau, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Volgens de in de klokkenluidersregeling beschreven procedure kan het vermoeden van een misstand worden voorgelegd aan de Commissie Integriteitsvraagstukken. De regeling is niet bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en medewerkers die vallen onder de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep inzake onregelmatigheden eindexamen.

De Klokkenluidersregeling, de namen van de leden van de Commissie integriteitsvraagstukken en de naam van de vertrouwenspersoon zijn op te vragen bij de schoolleiding.


De vertrouwenspersoon

Het Augustinianum heeft twee vertrouwenspersonen: mevrouw Carels en mijnheer Dimitras.

Je kunt als leerling aankloppen bij een vertrouwenspersoon voor hulp bij heel vertrouwelijke zaken, zoals lichamelijk en geestelijk geweld, machtsmisbruik of seksuele intimidatie. Krijg je hier als leerling mee te maken, dan kun je te allen tijde contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen. Zij hebben als specifieke taak de begeleiding van leerlingen bij dergelijke problemen en kunnen je eventueel doorverwijzen naar andere personen of instanties. Ze kunnen, wanneer gewenst, ook helpen bij het indienen van een klacht bij de daarvoor ingestelde klachtencommissie.

Je kunt zelf kiezen bij wie van de twee vertrouwenspersonen je aanklopt voor hulp. Mevrouw Carels is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; mijnheer Dimitras via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Volledige klachtenregeling van Stichting Carmel College