Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Verwijdering uit de les en schorsing

Bijzondere maatregelen

Uit de les verwijdering
Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich in het forum waar hij een verwijderingsformulier invult en de rest van het lesuur aan schoolwerk besteedt. Nog dezelfde dag meldt de leerling zich bij de docent die hem verwijderd heeft zodat er een gesprek kan plaatsvinden en de docent een straf kan opleggen. De teamleider hoort van de docent van de verwijdering en ook of de strafmaatregel is nagekomen.

Schorsing en verwijdering
Een leerling kan bij herhaaldelijk wangedrag worden geschorst door de schoolleider of zijn gemandateerde. Deze periode van schorsing kan volgens artikel 13 van het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs ten hoogste één week zijn. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van de redenen door de schoolleider of door zijn gemandateerde, aan de leerling en, indien hij nog niet de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt, ook aan zijn ouders/verzorgers/voogden meegedeeld. Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de schoolleider besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen volgens artikel 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt slechts plaats na overleg met de inspecteur. Als de schoolleider besluit tot definitieve verwijdering, dan kunnen de leerling en zijn ouders/verzorgers/voogden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege. De artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs zijn op te vragen bij de schoolleiding.

Afwezigheid melden
Verzuim

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/