Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Actuele situatie ivm coronavirus

Op deze pagina informeren wij u over de actuele situatie en de maatregelen die we op onze school nemen als het gaat om het coronavirus. Informatie kan dagelijks aangevuld of gewijzigd worden; wij volgen iedere dag de richtlijnen van overheid en RIVM.

Schooljaar 2020-2021

Situatie per 01.03.2021
Vanaf 1 maart gaan de scholen weer (deels) open. Bij ons komen dan alle leerlingen een dag per week naar school volgens een wisselend schema. Voor examenleerlingen geldt nog steeds dat zij alle lessen op school volgen. 

De leerlingen worden per klas over twee lokalen verdeeld die dicht bij elkaar gelegen zijn en krijgen een vaste plaats toegewezen; de docent verdeelt zijn aandacht gelijkmatig over beide groepen. 
In de onderbouw wisselen de docenten van lokaal en niet de leerlingen, uiteraard om het aantal verkeersbewegingen te beperken. In de bovenbouw is dit vanwege wisselende samenstelling van clusters niet mogelijk. In een aantal kleinere onderbouwklassen werken we met koppels van vaste tweetallen. Deze mogen namelijk binnen 1,5 meter van elkaar zitten. Op deze manier kan de hele klas in één lokaal de lessen volgen.

Op fysieke lesdagen gaan alle lessen door, dus ook lichamelijke opvoeding, drama, beeldende vorming en natuur en techniek (brugklas). Daarnaast is er voor het vak LO elke week een nieuw digitaal aanbod via social media. Alle activiteiten in de AugAcademie en de steunlessen in de onderbouw die op dit moment online doorgaan, worden online gecontinueerd. Wanneer het zo uitkomt, kan zo'n les ook fysiek op school plaatsvinden.

We werken met aangepaste begintijden van het 1e lesuur en met gespreide pauzes. Hiermee voorkomen we dat er te veel leerlingen tegelijkertijd door het gebouw lopen. Alle fysieke lessen worden gestreamd zodat leerlingen die thuis moeten blijven, wel mee kunnen kijken en luisteren. Het is niet toegestaan de kluisjes te gebruiken (deze ruimten worden afgesloten).

We hanteren de volgende regels: ik houd altijd anderhalve meter afstand tot de ander, in het atrium zit ik op een stoel (die ik op zijn plaats laat staan op 1,5 m afstand) of ga ik naar buiten. Ik draag bij verplaatsingen binnen de school en van en naar de fietsenstalling altijd een mondkapje. Ik doe mijn mondkapje pas af als ik zit.

De aankomende toetsen (van 10 t/m 19 maart) worden allemaal fysiek op school afgenomen. We zorgen ervoor dat de toetsmomenten verspreid zijn over de dag, zodat het aantal leerlingen op school beperkt is. Leerlingen die niet op school mogen komen vanwege RIVM-richtlijnen, halen hun toetsen op een ander moment in. Op dinsdag 9 maart zijn er geen lessen meer na het 5e uur.

Leerlingen die niet in het atrium willen pauzeren, kunnen een aanvraag doen bij hun teamleider of coördinator om in een aparte ruimte te verblijven.

Situatie per 18.12.2020
In verband met de sluiting van de scholen zijn wij sinds woensdag 18 december weer overgestapt op online lessen, via een 40-minutenrooster. Een uitzondering hierop vormen de examenklassen: de leerlingen die dit schooljaar examen doen, worden na de vakantie weer op school verwacht. In principe gaan dan alle lessen fysiek door, zolang de lockdown duurt, op basis van een 40-minutenrooster. De voorexamenklassen komen alleen naar school voor het maken van toetsen en volgen online lessen. 

De specifieke informatie is ouders/verzorgers en leerlingen via e-mail verstrekt. 

Tijdens de kerstvakantie zal de communicatie richting ouders/verzorgers en leerlingen over eventuele besmettingsgevallen stopgezet worden. Na de kerstvakantie en tijdens de sluiting zullen uitsluitend berichten verstuurd worden indien er sprake is van besmettingen bij examenkandidaten en voorexamenkandidaten (wanneer zij op school zijn geweest) en bij besmettingen bij medewerkers, wanneer deze in contact is geweest met leerlingen. 

Mondkapjesplicht
Vanwege de situatie rondom de verspreiding van het coronavirus in onze regio en in het belang van de gezondheid en het welzijn van onze leerlingen en die van onze medewerkers, hebben we besloten om vanaf vrijdag 30 oktober a.s. een mondkapjesplicht in te stellen op het Augustinianum. Dit doen we vanwege de zorgplicht voor de veiligheid in en om de school die op ons schoolbestuur en ons als schoolleiding rust. Het dringende advies van de overheid om in het voortgezet onderwijs een mondkapje te dragen (wat binnenkort een landelijke verplichting wordt), het sterk toenemende aantal besmettingen en vergelijkbare maatregelen in andere (Europese) landen zijn voor ons de belangrijkste motivering om een (eventuele) inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te rechtvaardigen. We hebben de mondkapjesplicht, met instemming van de MR, in onze huisregels opgenomen. Deze huisregel zal van toepassing zijn zolang de overheid het dragen van een mondkapje in scholen adviseert dan wel verplicht stelt.
 • Het is voor alle leerlingen en medewerkers verplicht om een mondneusmasker (mondkapje) te dragen tijdens verplaatsingen in het schoolgebouw, bijvoorbeeld de gangen, de lokalen, de personeelskamer en in het studiecentrum.
 • Een leerling draagt het mondkapje dus ook in het lokaal onderweg naar zijn zitplaats en op het moment dat hij zijn zitplaats weer verlaat. Zodra een leerling op zijn plaats in het lokaal zit, mag het mondkapje af.
 • Indien er tijdens een les in het lokaal gelopen moet worden, of tijdens bepaalde practica, dan dient het mondkapje ook gedragen te worden. Uitzonderingen hierop zijn de lessen Drama en LO.
 • In het atrium hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Indien het atrium gebruikt wordt voor lesactiviteiten, gelden daar dezelfde regels als in de reguliere leslokalen.
 • Op de locatie Otto Veniusweg gelden dezelfde regels (ook al zijn de afstanden daar minder groot).
 • Als een leerling het mondkapje niet draagt, wordt dit beschouwd als een overtreding van de schoolregels. Er kan dan, net zoals bij het overtreden van andere schoolregels, een strafmaatregel worden opgelegd.
Het dragen van een mondkapje is nadrukkelijk een aanvulling op onze basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om 1,5 meter afstand te houden tot volwassenen, de handen regelmatig te ontsmetten, in de elleboog te hoesten/niezen en thuis te blijven bij klachten.

Leerlingen en medewerkers die hun mondkapje zijn vergeten, kunnen tegen betaling van € 0,50 een nieuw mondkapje halen bij de receptie. De opbrengst gaat naar een nader te bepalen goed doel, in overleg met de leerlingenraad.

Communicatie bij vastgestelde besmettingen
Tot nu toe (28 oktober 2020) hebben we alle ouders en leerlingen gemaild wanneer een leerling positief werd getest op Covid-19. Vanaf nu zullen we eventuele besmettingen van leerlingen alleen nog mededelen per leerlaag. Dit doen we om het aantal e-mailberichten dat hierover verstuurd wordt, en dat doorgaans niet direct relevant is voor iedere ouder of leerling, te beperken. Als een medewerker van onze school besmet raakt met het coronavirus, zullen we nog wel een bericht sturen naar alle ouders en leerlingen. Vanzelfsprekend zullen wij ook overige relevante ontwikkelingen altijd melden.

Bezoekersregistratie
Ook dit schooljaar houden we als school een (digitale) bezoekersregistratie bij. Dit om in geval van eventuele coronabesmetting het bron- en contactonderzoek te vereenvoudigen. Wij verzoeken alle bezoekers dan ook zich eerst bij de balie te melden en hun gegevens te laten registreren. Vanzelfsprekend worden hierbij de AVG-richtlijnen in acht genomen. 

Voorafgaand aan het schooljaar hebben ouders/verzorgers en leerlingen de volgende info, specifiek met betrekking tot corona, ontvangen: 
Allereerst beginnen we met een aantal mededelingen ten aanzien van Covid-19. Ondanks alle beperkingen gaan we ons uiterste best doen de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk 'normaal' te laten verlopen.

 • Uiteraard volgen we als school strikt alle richtlijnen op zoals die door de overheid en het RIVM zijn en worden gecommuniceerd.
 • Mocht uw kind na 11 augustus 2020 in een oranje of rood gebied zijn geweest of heeft uw kind gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of verlies van reuk en/of smaak zonder neusverstopping), dan verzoeken we u dringend hem/haar niet naar school te laten komen. Blijf ook thuis als er sprake is van een huisgenoot met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of benauwdheid. Huisgenoten van een persoon met bewezen COVID-19 gaan 10 dagen in quarantaine. Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact zijn van een persoon die positief is getest op corona, blijven ook thuis. Neem in al deze gevallen contact op met de teamleider van uw zoon/dochter.
 • Leerlingen die met genoemde gezondheidsklachten toch op school zijn, zullen dringend verzocht worden naar huis te gaan.
 • Ventilatie in de schoolgebouwen van het Augustinianum: zowel het hoofdgebouw als de Otto Veniusweg (OTV) voldoen aan het Bouwbesluit. De luchtbehandeling in beide gebouwen is gecontroleerd door technische experts en door Stichting Carmelcollege.

Hoofdgebouw
In het hoofdgebouw hoeven de ramen en deuren niet te worden opengezet tijdens de lessen. Er wordt namelijk voortdurend verse lucht van buiten aangevoerd en het gebouw wordt op een constante temperatuur gehouden. De lucht wordt niet gerecirculeerd, dat wil zeggen dat 'gebruikte' lucht constant wordt afgevoerd. Als docenten de ramen en deuren toch graag willen openzetten tijdens de lessen, dan is dat toegestaan (al is het niet nodig). In dat geval zal het luchtbehandelsysteem harder moeten werken om het gebouw op een constante temperatuur te houden.
Otto Veniusweg
Op de OTV moeten de ramen en deuren zoveel mogelijk open worden gezet tijdens de lessen. In de lokalen op de OTV zijn zogenaamde CO2 apparaten aanwezig. Die apparaten meten constant de aanwezige CO2 en gaan automatisch werken bij een te hoog gehalte. Het gebruik van deze apparaten verhoogt niet het risico op besmetting met corona.

 • Het dragen van een mondkapje door leerlingen of medewerkers van de school is toegestaan, maar niet verplicht. Sommige lokalen zijn uitgerust met spatschermen. Deze worden gebruikt door medewerkers die tot de risicogroep behoren.
  De externe introductie-activiteiten op dinsdag 25 augustus gaan door zoals gepland (zie hierna). Uiteraard hebben we van de organiserende partijen bevestigd gekregen dat zij de RIVM-richtlijnen strikt naleven.

Aanvullend hebben leerlingen onderstaande e-mail gekregen: 

Beste leerling,

Welkom terug op school, fijn dat je er weer bent! Deze week maak je kennis met je klasgenoten en de mentor. Voor de meeste leerlingen starten deze week ook de eerste lessen van het schooljaar.

Om het coronavirus onder controle te houden, verwachten we dat je je houdt aan de vorige week gecommuniceerde regels en maatregelen. De belangrijkste zijn: 1,5 meter afstand houden tot de personeelsleden en niet naar school komen als je klachten hebt (o.a. koorts, hoesten, benauwdheid). Dat is heel belangrijk, voor jezelf en voor anderen.

Wat de leswisselingen betreft, spreken we het volgende af:

 • Als een docent van lokaal moet wisselen, dan verlaat hij/zij het lokaal enkele minuten voordat de bel gaat. De leerlingen blijven in het lokaal totdat de bel gaat. Pas op het moment dat de bel gaat, mogen de leerlingen wisselen van lokaal.
 • Van leerlingen wordt verwacht dat zij de kortste looproute nemen naar het andere lokaal. Er zijn geen vaste looproutes in het gebouw.
 • Wanneer de leerlingen aankomen bij een lokaal en de docent is nog niet aanwezig, dan gaan zij alvast naar binnen en zitten op hun plaats (tenzij er nog andere leerlingen in het lokaal zijn; in dat geval wachten zij op de gang).
 • De lokalen die tijdens een dag(deel) gebruikt worden voor lessen, worden gedurende die dag of dat dagdeel niet afgesloten.

Bij voorbaat dank voor je medewerking. We wensen je een fijn en succesvol schooljaar!

De schoolleidingWorkout!
Lesotho en Zuid-Afrika, een reis van betekenis

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/